Polityka Prywatności Machdom Sp.z o.o. Działalność Machdom Sp.z o.o. skupia się na obszarach wsparcia i współpracy głównie z firmami MŚP. Specyfika działalności opiera się na zaufaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa powierzanych informacji. Ogromną wagę przykładamy także do zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego. Gromadzimy dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez Użytkowników (osoby odwiedzające nasz serwis internetowy) poprzez formularz kontaktowy lub zapisując się na newsletter aby przekazywać im informacje, nawiązać współpracę biznesową, dostarczać usługi, realizowane przez Machdom Sp.z o.o. oraz w przypadku odrębnego zamówienia, także informacje o charakterze marketingowym. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności ("Polityka Prywatności"), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Nazwa i dane kontaktowe Administratora
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Machdom Sp.z o.o. z siedzibą ul. Nad Kanałem 35, 41-800 Zabrze, e-mail: biuro@machit.slask.pl, (+32) 274 83 83.

Źródło i typ danych osobowych
Podając swoje dane osobowe na stronie www.machit.slask.pl w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji np. e-mail, telefon itp., Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne, wymagane prawem, uprawnienia do dysponowania danymi przekazanymi do przetwarzania przez Machdom Sp.z o.o. w sposób opisany w niniejszej Polityce. Machdom Sp.z o.o. nie przetwarza danych osobowych podlegających szczególnej ochronie, zwanych danymi "wrażliwymi". Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności Użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne. Dane takie nie mogą być przekazywane za pomocą serwisu np. formularza kontaktowego bez wyraźnej zgody Użytkownika na wykorzystywanie takich informacji przez Machdom Sp.z o.o.

Automatyczne mechanizmy gromadzenia informacji
Serwis Machdom Sp.z o.o wykorzystuje plików cookie, tylko w przypadku apletu mapki google ułatwiającej dojazd do nas. Poza tym nie wykorzystuje znaczników nawigacyjnych oraz innych technologii dla automatycznego gromadzenia informacji określonego rodzaju podczas odwiedzania przez Użytkowników naszej strony internetowej i/lub za pośrednictwem adresów e-mail. Serwis www.machit.slask.pl nie stosuje profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegająca na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku, w tym danych z formularzy umieszczonych na stronie internetowej. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory (m.in. adresy IP), które są wykorzystywane jedynie w celu określenia liczby unikalnych Użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, bez określania tożsamości poszczególnych użytkowników. Identyfikatory te nie są wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych. Adresy IP Użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych, przez podmioty uprawnione w tym ISP (dostawcę usług internetowych).

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
prowadzenia korespondencji, udzielania informacji, wyjaśnień dotyczącego zakresu oferty i działalności Machdom Sp.z o.o. oraz nawiązania i realizacji współpracy biznesowej w tym handlowej na podstawie zaakceptowanej klauzuli na stronie www lub wyrażonej zgody przez Użytkownika,
zawierania umów, realizowania usług przez Machdom Sp.z o.o.,
przekazywania informacji marketingowych na podstawie wyrażonej zgody przez Użytkownika,

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych
Machdom Sp.z o.o. nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom komercyjnym niedziałających w jego imieniu z wyłączeniem sytuacji dla których Użytkownik wyraził odrębną zgodę. Machdom Sp.z o.o. nie zbywa danych osobowych na rzecz osób trzecich, które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych. Machdom Sp.z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza UE i EOG). Machdom Sp.z o.o. może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego i skutkującym w tym zakresie zbyciem/przeniesieniem praw do serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność ujawnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

Uprawnienia Użytkowników
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują prawa, o których mowa w RODO, tj.:
prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo żądać potwierdzenia, czy są one przetwarzane przez administratora oraz uzyskania informacji o:
celu przetwarzania;
kategoriach danych osobowych;
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione; planowanym okresie przechowywania danych (lub o kryteriach ustalenia tego okresu);
prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
źródle pozyskania danych - jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, co obejmuje także prawo do otrzymania kopii materiałów zawierających te danych.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych), prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także prawo do wniesienia uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, Korekta danych musi następować za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wykaże w nich nieprawidłowości. W tym celu możemy wymagać od Ciebie przedstawienia dodatkowego oświadczenia, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), w sytuacji, gdy np. przestały być one niezbędne do realizacji celów, dla których były gromadzone, gdy wniosła ona sprzeciw lub została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, bądź nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. Użytkownik kwestionuje prawidłowość własnych danych osobowych przetwarzanych w serwisie - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - Użytkownik, którego dane są przetwarzane, może w każdej chwili wnieść sprzeciw do administratora danych,. Ponadto, sprzeciw może zostać wniesiony w innych sytuacjach, m.in.:
wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub
wobec przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które Użytkownik przekazał serwisowi internetowemu, prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prośbę o uaktualnienie lub żądanie usunięcia określonych danych Użytkownik może przesłać na adres e-mail biuro@machit.slask.pl.

Administrator danych podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu realizację żądań, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa. Użytkownik zachowuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.

Bezpieczeństwo
Machdom Sp.z o.o. stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wszelkie informacje przekazane przez Użytkowników. Administrator danych jest zobowiązany do udostępniania danych podmiotom upoważnionym/uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
W związku z zmianami i rozwojem obszaru działalności firmy Machdom Sp.z o.o., rozwojem technologii IT, zmianami w przepisach prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach dokonanych w Polityce Prywatności Machdom Sp.z o.o. Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.machit.slask.pl W przypadku modyfikacji dokumentu, zmianie ulega również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu